Disclaimer Manouk Keurntjes

Eenmanszaak Manouk Keurntjes, met KvK-nummer 62304356 wil u hartelijk welkom heten op www.manoukkeurntjes.com. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Manouk Keurntjes kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Manouk Keurntjes zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Manouk Keurntjes zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Manouk Keurntjes is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Manouk Keurntjes verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Manouk Keurntjes tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Manouk Keurntjes dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar koffie@manoukkeurntjes.com.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Manouk Keurntjes of die van licentiegevers. Manouk Keurntjes behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via koffie@manoukkeurntjes.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Manouk Keurntjes per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Manouk Keurntjes weten via koffie@manoukkeurntjes.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Manouk Keurntjes verplicht is tot enige schadevergoeding.

Manouk Keurntjes behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.